Pla General Cabecera

Reunions

REUNIONS MANTINGUDES EN RELACIÓ AMB EL PLAN GENERAL AMB ORGANISMES I ASSOCIACIONS
DIRECCIÓ GENERAL D’OBRES PÚBLIQUES, TRANSPORT I MOBILITAT, CONSELLERIA DE VIVENDA, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI Es comenten aspectes de la infraestructura viària del terme, dels enllaços i connexions amb les xarxes estructurals, de l’abast del Pla de Mobilitat sostenible i de les vies ciclo-peatonals previstes
DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME (DIRECTOR GENERAL D’URBANISME, CAPS DE SERVEI D’URBANISME, ORDENACIÓ TERRITORIAL, PAISATGE, ETC. Es comenten aspectes de la infraestructura verda del terme, de la repercussió del PATIVEL i el PATRICOVA en relació amb les determinacions del Pla General, els temps i terminis de tramitació del pla, l’ajust a l’estratègia territorial de la CV, els llindars de sostenibilitat i el compliment de les distintes determinacions normatives
PRESIDENTA, COMISSARI D’AIGÜES I DIRECTOR TÈCNIC DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER Es comenta la problemàtica d’inundació dels Grups Sant Marcos i Sant Agustí i àmbit de Mestrets, la necessitat d’impulsar la canalització del Barranc del Sol, la implicació de la llei i reglament d’aigües sobre el PG i els futurs projectes previstos per la CHX en el terme
GERÈNCIA TERRITORIAL DEL CADASTRE DE CASTELLÓ S’han tingut diverses reunions amb vista a resoldre els dubtes plantejades per l’esmentat organisme en l’aplicació dels criteris que es deriven del compliment de recents sentències i l’obligatorietat del mateix a l’adaptació dels valors cadastrals de les parcel·les
COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS SUPERIORS INDUSTRIALS S’han mantingut reunions en què s’han assenyalat suggeriments a fi d’ajustar el text normatiu vigent a les demandes de la societat, i s’ha oferit per part del col·lectiu la col·laboració en els aspectes que puguen ser requerits
COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS D’OBRES PÚBLIQUES Es comenta la problemàtica pròpia de la seua situació laboral professional i s’oferixen per a la col·laboració en el PG en els aspectes que puguen ser requerits
COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES S’han comentat aspectes generals del nou PG i han expressat la voluntat de col·laboració també en aspectes normatius. La seua col·laboració s’ha concretat en el seu suport en el disseny de la ciutat, que es formalitzarà en la realització de concursos públics que requerisquen de la seua col·laboració
CONFEDERACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELLÓ S’han comentat aspectes generals del nou PG, el seu interés per crear una ciutat dinamitzadora i amb projecció d’un creixement sostenible. Aporten un dossier d’objectius que esperen aconseguir dins del nou model territorial
ASHOTUR S’han comentat aspectes generals del nou PG, el seu interés per la potenciació del sector turístic, que possibilite noves oportunitats de negoci. També s’ha comentat la problemàtica actual en alguns aspectes normatius
ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE LA CONSTRUCCIÓ S’han comentat aspectes generals del nou PG, el seu interés per possibilitar un creixement sostenible, per potenciar la rehabilitació i la creació d’ocupació i amb projecció d’un creixement sostenible. Aporten possibles a la problemàtica actual del sector
REPRESENTANTS DE BP S’han comentat aspectes que afecten directament el polígon industrial del Serrallo, assenyalant-se tant els problemes urbanístics en el seu desenvolupament com les possibilitats tant de creixement com d’integració en l’entorn
REPRESENTANTS DESENVOLUPAMENT DE PLATAFORMA LOGÍSTICA S’han valorat les distintes alternatives en la seua implantació conjuntament amb l’Autoritat Portuària i amb el coneixement de la Direcció General d’Obres Públiques
REPRESENTANTS D’IBERDROLA S’han plantejat els problemes que tenim amb la companyia en el compliment de les determinacions del pla i la seua incidència en la infraestructura elèctrica
REPRESENTANTS DE PARC CASTELLÓ S’han valorat les expectatives de desenvolupament i s’ha donat resposta a les seues demandes
REPRESENTACIÓ PLAÇA DE BOUS DE CASTELLÓ En un enclavament amb una clara oportunitat de regeneració urbana se’ls ha fet partícips de les idees que des de l’Ajuntament seria oportú analitzar
DIRECTOR ECONÒMIC I TÈCNICS DE L’HOSPITAL PROVINCIAL S’han mantingut reunions en relació amb l’entorn de l’immoble dins de l’ordenament jurídic disposat en el Pla General
DIRECTOR ECONÒMIC I DIRECTOR GENERAL DE L’HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓ S’han mantingut diverses reunions en relació amb les demandes de sòl, els accessos al recinte, qüestions de mobilitat i derivades del manteniment de l’àmbit adjacent. S’han plantejat qüestions d’estratègia de desenvolupament necessàries per a la correcta integració de la dotació de caràcter supramunicipal
DIRECTORA ECONÒMICA HOSPITAL LA MAGDALENA DE CASTELLÓ S’han mantingut reunions analitzant la problemàtica del seu entorn i la necessitat d’escometre noves actuacions, així com les de gestió de l’àmbit de l’Aeròdrom que utilitzen per l’activitat que es presta en la seua base medicalitzada
DIRECTORA TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE CASTELLÓ Diverses reunions expressant les demandes de la ciutadania en àmbits de la ciutat, les demandes en la incorporació d’una nova dotació sanitària en el Raval Universitari, aspecte en què s’ha estat treballant conjuntament entre els equips tècnics d’ambdós administracions
DIRECCIÓ GENERAL DEL SECTOR PÚBLIC, MODEL ECONÒMIC I PATRIMONI I TÈCNICS S’han mantingut diverses reunions amb la voluntat d’unir esforços i sinèrgies a agrupar serveis que puguen ser requerits per ambdós administracions amb vista a una major eficiència en la gestió dels immobles
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE CASTELLÓ I TÈCNICS S’han mantingut reunions per a resoldre les demandes de sòl dotacional dels distints barris, en concret del Raval Universitari. S’han avaluat accions concretes en parcel·les dotacionals docents a fi d’ajustar-les als desenvolupaments urbanístics futurs. S’està redactant un pla especial per a l’obtenció de noves parcel·les de sòl dotacional docent
DIRECTORA TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE VIVENDA, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORIO S’han mantingut reunions per a avaluar la demanda de vivenda social, la seua gestió, la incorporació en l’Ajuntament d’una nova Oficina de Vivenda, la redacció i preparació administrativa dels requeriments d’implantació de l’Ordenança de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici i altres qüestions en deenvolupament del Pla General
EIG S’han mantingut diverses reunions amb l’empresa pública per les conseqüències de l’anul·lació del Pla General i programació del sector 24-SUR, així com els projectes que l’empresa pública ha d’abordar en el Barri de Sant Llorenç, en l’edifici de vivendes de Santa Cruz de Tenerife i altres edificis de la seua propietat en la ciutat.
REPRESENTANTS TÈCNICS I REGIDORS DELS AJUNTAMENTS DE BORRIOL, ALMASSORA, VILA-REAL, ALQUERIES, BENICASSIM I BORRIANA Dins del desenvolupament de l’Estratègia DUSI de l’àmbit Metropolità de Castelló es van mantindre diversos contactes i reunions amb els termes esmentats. A més amb els limítrofs s’han tractat temes de conurbació, de conflictes de delimitació, de coherència i connexió de les infraestructures de serveis públics, viàries, de tipus ciclopeatonal, etc que es presten entre els distints termes, amb vista a abordar estos aspectes en la configuració del nou Pla General
AEROCLUB CASTELLÓ S’han abordat problemes de gestió de l’espai, del seu encaix en el nou Pla General, de la problemàtica de la implantació de noves instal·lacions, de la necessitat de realitzar un pla d’ús i gestió de l’àmbit i les implicacions que es deriven del manteniment de les instal·lacions
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL DISTRICTE OESTE S’han realitzat visites als distints barris, amb reunions amb els veïns, escoltant les seues demandes, i s’han anat implementant les millores reclamades
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL DISTRICTE SUR S’han realitzat visites als distints barris, amb reunions amb els veïns, escoltant les seues demandes, i s’han anat implementant les millores reclamades
FUNDACIÓ DÁVALOS FLETCHER S’han mantingut contactes avaluant l’encaix dels seus immobles en el nou PG
FUNDACIÓ BALAGUER GONEL S’han mantingut reunions derivades dels processos d’adquisició de sòl i de les demandes de noves instal·lacions que requerix la fundació
FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO S’han mantingut diverses reunions tant a Castelló com el València a fi de possibilitar accions concretes que la Fundació volia dur a terme en la ciutat
EDAR S’han mantingut contactes per a coordinar les necessitats que la prestació del servei requerix en relació amb les demandes del nou model territorial del PG
FACSA S’han mantingut contactes per a coordinar les necessitats que la prestació del servei requerix en relació amb les demandes del nou model territorial del PG
RECIPLASA S’han mantingut contactes per a coordinar les necessitats que la prestació del servei requerix en relació amb les demandes del nou model territorial del PG
PROPIETARIS AFECTATS PER L’ANUL·LACIÓ DEL PLA GENERAL, SECTORS DE PLANEJAMENT, UNITATS D’EXECUCIÓ, LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, ASSOCIACIONS VEÏNALS, ETC S’han mantingut diverses reunions amb propietaris afectats per l’anul·lació del pla general, per la falta de programació dels sectors i unitats d’execució que han quedat paralitzades. Així podem comptar amb els afectats de la Marjelería, Urbanització la Joquera, Associació Mestrets i Jaume I, propietaris del sector 24-SUR, 83- UE-R, 26-SUR, 14 UEI-B, 15-UEI, etc